درباره ما

طوطي مگ فضايي ست براي ارايه و بررسي ادبيات و هنر متفاوت ايران و جهان. اين پايگاه اينترنتي به سهم خود مي کوشد  که متحول، درست نگر و بارور باشد.  همچنين اين پايگاه در چارچوب قانون مطبوعات عمل مي کند.

کد شامد: 1-1-709401-65-4-1